www.JESOES.com

Alkitab Online Kristiani Indonesia

Website ini berisi seluruh isi Alkitab dari Perjanjian Lama (39 kitab) hingga Perjanjian Baru (27 kitab) beserta perikop (TB), ada 5 buah terjemahan alkitab yaitu:

Untuk membaca Alkitab hanya dalam 1 bahasa terjemahan maka disarankan untuk mengklik salah satu bahasa terjemahan diatas karena lebih cepat loading hanya 1 Alkitab dan meringankan beban Internet anda, jika anda mau membaca beberapa bahasa terjemahan Alkitab sekaligus maka silahkan memakai menu dibawah ini.
Cari isi web dengan Google
(Search by Google)
Cari ayat ayat dalam Alkitab
(Search verses by keywords)
Alkitab (Bible)
Pilih Buku Pasal : Ayat
Choose Book Chapter : Verse
:
1 Tawarikh / 1 Chronicles / 역대상
123
- 4 -
567891011121314151617181920212223242526272829
Terjemahan Baru 1974
Bahasa Indonesia Sehari Hari 1985

[아가페 쉬운 성경 1994]
Versi Mudah Dibaca 2006

[English Amplified 2015]
4:1-23 = Keturunan Yehuda dari cabang lain
(2Sam 3:2-5; 5:13-16; 1Taw 14:3-7)
(1) Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur dan Syobal.
(1) Berikut ini adalah sebagian dari keturunan Yehuda: Peres, Hezron, Karmi, Hur dan Syobal.
(1) [Keturunan Yehuda dari Kelompok Lain] Inilah daftar anak-anak Yehuda: Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal.
(2) Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.
(2) Syobal adalah ayah Reaya, Reaya ayah Yahat. Yahat mempunyai dua anak laki-laki: Ahumai dan Lahad. Mereka leluhur penduduk kota Zora.
(2) Anak Syobal ialah Reaya. Reaya ayah Yahat dan Yahat ayah Ahumai dan Lahad. Orang Zora ialah keturunan Ahumai dan Lahad.
(3) Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi;
(3) Anak laki-laki sulung dari Kaleb dengan istrinya yang bernama Efrat adalah Hur. Keturunan Hur adalah pendiri kota Betlehem. Etam, Pnuel dan Ezer adalah anak-anak Hur. Etam mempunyai tiga anak laki-laki bernama Yizreel, Isma dan Idbas, dan satu anak perempuan bernama Hazelelponi. Pnuel mendirikan kota Gedor dan Ezer mendirikan kota Husa.
(3) Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma, dan Idbas. Hazelelponi ialah saudara perempuan mereka.
(4) lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem.
(4) (4:3)
(4) Penuel ayah Gedor, dan Ezer ayah Husa. Mereka ialah anak-anak Hur. Hur anak pertama Efrata, pendiri kota Betlehem.
(5) Asyur, bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara.
(5) Asyhur yang mendirikan kota Tekoa mempunyai dua istri, yaitu Hela dan Naara.
(5) Asyur ayah Tekoa. Asyur mempunyai dua orang istri, yaitu Hela dan Naara.
(6) Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara.
(6) Dengan Naara ia mendapat empat anak laki-laki: Ahuzam, Hefer, Temeni dan Ahastari.
(6) Naara melahirkan Ahuzam, Hefer, Temeni, dan Ahastari. Mereka itulah anak-anak Naara.
(7) Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar dan Etnan.
(7) Dengan Hela, Asyhur mendapat tiga anak laki-laki, yaitu Zeret, Yezohar dan Etnan.
(7) Anak-anak yang dilahirkan Hela ialah Zeret, Yezohar, Etnan, dan Kos.
(8) Kos memperanakkan Anub, Hazobeba dan kaum-kaum Aharhel bin Harum.
(8) Anub dan Hazobeba adalah anak-anak lelaki Kos leluhur kaum keturunan Aharhel anak Harum.
(8) Kos ayah Anub dan Hazobeba dan orang Aharhel. Aharhel ialah anak Harum.
(9) Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan."
(9) Ada seorang laki-laki bernama Yabes; ia lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Ia diberikan nama Yabes oleh ibunya, karena ibunya sangat menderita ketika melahirkan dia.
(9) Yabes orang yang baik. Dia lebih baik daripada saudara-saudaranya. Ibunya mengatakan, “Aku memberi nama Yabes kepadanya karena aku mengalami cukup banyak kesakitan ketika melahirkan dia.”
(10) Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
(10) Tetapi Yabes berdoa kepada Allah yang disembah oleh orang Israel, katanya, "Ya Allah, berkatilah aku, dan perluaslah kiranya wilayahku. Lindungilah aku dan jauhkanlah malapetaka supaya aku tidak menderita." Dan Allah mengabulkan permintaannya.
(10) Yabes berdoa kepada Allah Israel dengan mengatakan, “Kiranya Engkau sungguh-sungguh memberkati aku dan memperluas wilayahku dan biarkanlah tangan-Mu tetap menyertai aku agar aku terhindar dari bencana dan aku bebas dari penderitaan.” Dan Allah mengabulkan doanya.
(11) Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston;
(11) Kelub saudara Suha mempunyai anak laki-laki bernama Mehir. Anak Mehir adalah Eston,
(11) Kelub saudara Suha. Kelub ayah Mehir. Mehir ayah Eston,
(12) dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha.
(12) dan Eston mempunyai tiga anak laki-laki, yaitu Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, yang mendirikan kota Nahas. Keturunan orang-orang itu tinggal di kota Reka.
(12) Eston ayah Bet-Rafa, Paseah, dan Tehina. Tehina pendiri kota Ir-Nahas. Mereka dari Rekha.
(13) Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai;
(13) Kenas mempunyai dua anak laki-laki bernama Otniel dan Seraya. Otniel juga mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Hatat dan Meonotai.
(13) Anak Kenas ialah Otniel dan Seraya. Anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai.
(14) dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang.
(14) Anak Meonotai ialah Ofra. Anak Seraya ialah Yoab pendiri Lembah Pengrajin. Seluruh penduduk di lembah itu adalah ahli pembuat kerajinan tangan.
(14) Meonotai ayah Ofra. Dan Seraya ayah Yoab, pendiri kota Ge-Harasyim.
(15) Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela ialah Kenas.
(15) Kaleb anak Yefune mempunyai tiga anak laki-laki: Iru, Ela dan Naam. Anak Ela ialah Kenas.
(15) Kaleb anak Yefune. Anak Kaleb ialah Iru, Ela, dan Naam. Kenas anak Ela.
(16) Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tireya dan Asareel.
(16) Yehaleleel mempunyai empat anak laki-laki: Zif, Zifa, Tireya dan Asareel.
(16) Anak-anak Yehalelel ialah Zif, Zifa, Tireya, dan Asareel.
(17) Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miryam, Samai dan Yisbah, bapa Estemoa.
(17) Anak laki-laki Ezra ada empat orang: Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Mered kawin dengan Bica putri raja Mesir. Mereka mendapat seorang anak perempuan bernama Miryam, dan dua anak laki-laki bernama Samai dan Yisba. Yisba adalah pendiri kota Estemoa. Mered juga kawin dengan seorang wanita dari suku Yehuda; anak mereka yang laki-laki ada tiga orang: Yered pendiri kota Gedor, Heber pendiri kota Sokho, dan Yekutiel pendiri kota Zanoah.
(17) Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer, dan Yalon. Mered ayah Miryam, Samai, dan Yisbah. Yisbah ayah Estemoa. Mered mempunyai seorang istri dari Mesir, yang melahirkan Yered ayah Gedor; Heber ayah Sokho; dan Yekutil ayah Zanoah. Inilah anak-anak Bitia, anak Firaun. Dialah istri Mered dari Mesir.
(18) Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah.
(18) (4:17)
(18) (4:17)
(19) Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maakha itu.
(19) Hodia kawin dengan saudara perempuan Naham. Keturunan mereka adalah leluhur kaum Garmi dan kaum Maakha. Kaum Garmi tinggal di kota Kehila, dan kaum Maakha tinggal di kota Estemoa.
(19) Istri Mered ialah saudara Naham. Istri Mered berasal dari Yehuda. Anak-anak istri Mered ialah ayah Abu Kehila dan Estemoa. Kehila berasal dari orang Garmi dan Estemoa dari orang Maakha.
(20) Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet.
(20) Simon mempunyai empat anak laki-laki: Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Yisei mempunyai dua anak laki-laki: Zohet dan Ben-Zohet.
(20) Anak-anak Simon adalah Amnon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet.
(21) Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea,
(21) Salah seorang anak Yehuda bernama Sela. Keturunannya adalah sebagai berikut: Er pendiri kota Lekha, Lada pendiri kota Maresa, Kaum penenun kain lenan di kota Bet-Asybea, Yokim, Penduduk kota Kozeba, Yoas, Saraf yang kawin dengan wanita-wanita Moab dan kemudian kembali ke Betlehem. Daftar itu dikutip dari catatan kuno.
(21) Sela anak Yehuda. Anak Sela ialah Er dan Laada. Er ayah Lekha, dan Laada ayah Maresa dan para pengusaha kain lenan di Bet-Asybea. Yoas dan Saraf kawin dengan orang Moab. Kemudian mereka kembali ke Betlehem. Kisah tentang keluarga itu sudah lama sekali.
(22) lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Betlehem; --riwayat-riwayat ini tua.
(22) (4:21)
(22) (4:21)
(23) Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera; mereka diam di sana dan bekerja untuk raja.
(23) Mereka semua pembuat kendi dan tempayan untuk raja dan tinggal di kota Netaim dan Gedera.
(23) Anak-anak Sela ialah pembuat barang tembikar. Mereka tinggal di Netaim dan Gedera. Mereka menetap di sana untuk bekerja bagi raja.
4:24-43 = Keturunan Simeon
(2Sam 3:2-5; 5:13-16; 1Taw 14:3-7)
(24) Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah dan Saul;
(24) Simeon mempunyai lima anak laki-laki: Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah dan Saul.
(24) [Keturunan Simeon] Anak-anak Simeon adalah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul.
(25) anak orang ini ialah Salum; anak orang ini ialah Mibsam; anak orang ini ialah Misma.
(25) Keturunan Saul adalah sebagai berikut: Salum, Mibsam, Misma, Hamuel, Zakur, Simei.
(25) Saul ayah Salum, Salum ayah Mibsam. Mibsam ayah Misma.
(26) Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya; anak orang ini ialah Zakur; anak orang ini ialah Simei.
(26) (4:25)
(26) Anak Misma ialah Hamuel. Hamuel ayah Zakur dan Zakur ayah Simei.
(27) Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda.
(27) Simei mempunyai 22 anak: 16 laki-laki dan 6 perempuan. Tetapi sanak saudara Simei sedikit saja anaknya. Keturunan Simeon tidak sebanyak keturunan Yehuda.
(27) Simei mempunyai 16 anak laki-laki dan 6 anak perempuan, tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai anak begitu banyak, sehingga seluruh keluarga mereka tidak sebanyak suku Yehuda.
(28) Mereka diam di Bersyeba, Molada, Hazar-Sual,
(28) Sampai kepada masa Raja Daud, keturunan Simeon tinggal di kota-kota berikut ini: Bersyeba, Molada, Hazar-Sual,
(28) Keturunan Simeon berdiam di Bersyeba, Molada, Hazar-Sual,
(29) Bilha, Ezem, Tolad,
(29) Bilha, Ezem, Tolad,
(29) Bilha, Ezem, Tolad,
(30) Betuel, Horma, Ziklag,
(30) Betuel, Horma, Ziklag,
(30) Betuel, Horma, Ziklag,
(31) Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja.
(31) Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri dan Saaraim.
(31) Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri, dan Saaraim. Kota-kota itulah yang ditempati mereka sampai Daud menjadi raja.
(32) Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Tokhen dan Asan, lima perkampungan;
(32) Mereka juga tinggal di lima tempat yang lain, yaitu Etam, Ain, Rimon, Tokhen, Asan,
(32) Kelima desa yang berdekatan dengan kota-kota itu ialah Etam, Ain, Rimon, Tokhen, dan Asan.
(33) juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri.
(33) dan di kampung-kampung sekitar tempat-tempat itu sampai sejauh kota Baal di bagian barat daya. Demikianlah catatan yang ada pada keturunan Simeon mengenai Silsilah dan tempat-tempat tinggal mereka.
(33) Ada juga desa-desa lainnya sampai ke Baalat. Di tempat-tempat itulah mereka berdiam dan juga menuliskan sejarah tentang keluarganya.
(34) Dan Mesobab, Yamlekh, Yosa bin Amazia,
(34) Berikut ini adalah nama-nama kepala kaum dalam suku Simeon: Mesobab, Yamlekh, Yosa anak Amazia, Yoel, Yehu anak Yosibya (Yosibya adalah anak Seraya, cucu Asiel), Elyoenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza anak Sifei (garis silsilah dari Sifei ke atas ialah: Alon, Yedaya, Simri, Semaya). Karena keluarga-keluarga mereka terus bertambah,
(34) Inilah daftar nama pemimpin keluarga mereka: Mesobab, Yamlekh, Yosa anak Amazia, Yoel, Yehu anak Yosibya, Yosibya anak Seraya, Seraya anak Asiel, Elyoenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza anak Sifei. Sifei ialah anak Alon, Alon anak Yedaya, Yedaya anak Simri, Simri anak Semaya. Keluarga mereka berkembang menjadi sangat banyak.
(35) Yoel, Yehu bin Yosibya bin Seraya bin Asiel,
(35) (4:34)
(35) (4:34)
(36) Elyoenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya,
(36) (4:34)
(36) (4:34)
(37) Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya--
(37) (4:34)
(37) (4:34)
(38) orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak.
(38) (4:34)
(38) (4:34)
(39) Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka.
(39) maka mereka menyebar ke barat sampai dekat kota Gedor yang terletak di sebuah lembah. Di sebelah timur lembah itu mereka menemukan padang rumput yang subur lagi luas serta tenang untuk ternak mereka. Dahulu daerah itu didiami orang-orang Ham yang hidup damai.
(39) Kemudian mereka pergi ke luar kota Gedor menuju sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kawanan dombanya.
(40) Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik; negeri itu luas, aman dan sentosa; orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham.
(40) (4:39)
(40) Di daerah itu mereka menemukan padang rumput yang subur dan baik, tanahnya luas, tenang dan aman. Orang Ham pernah menempati daerah itu di masa lalu.
(41) Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka; demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka.
(41) Pada zaman Hizkia raja Yehuda keturunan Simeon tersebut menyerbu Gedor. Mereka menghancurkan kemah-kemah penduduk kota itu dan orang Meunim, lalu mengusir penduduknya. Kemudian mereka menetap di sana karena banyak padang rumputnya untuk ternak mereka.
(41) Hal itu terjadi pada masa Hizkia raja Yehuda. Mereka datang ke Gedor dan berperang melawan orang Ham. Mereka membinasakan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang ada di sana dan membinasakan mereka sehingga tidak ada lagi sisa mereka itu hingga hari ini. Mereka menetap di tempat itu karena tempat itu memiliki padang rumput bagi kawanan domba mereka.
(42) Dan sebagian dari mereka, dari bani Simeon, sebanyak lima ratus orang, pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearya, Refaya dan Uziel, anak-anak Yisei.
(42) Di bawah pimpinan anak-anak Yisei, yaitu Pelaca, Nearya, Refaya dan Uziel, 500 anggota yang lain dari suku Simeon pindah ke Edom di timur.
(42) Ada 500 orang dari suku Simeon pergi menuju daerah pebukitan Seir. Anak-anak Yisei yaitu Pelaca, Nearya, Refaya, dan Uziel yang menjadi pemimpin mereka itu. Orang Simeon berperang melawan orang yang tinggal di tempat itu.
(43) Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini.
(43) Mereka membunuh sisa-sisa orang Amalek, lalu menetap di situ sejak waktu itu.
(43) Hanya sedikit orang Amalek yang masih hidup. Dan orang Simeon membunuh mereka. Sejak itu hingga sekarang orang Simeon menetap di Seir.
1 Tawarikh / 1 Chronicles / 역대상
123
- 4 -
567891011121314151617181920212223242526272829