www.JESOES.com

Alkitab Online Kristiani Indonesia

Website ini berisi seluruh isi Alkitab dari Perjanjian Lama (39 kitab) hingga Perjanjian Baru (27 kitab) beserta perikop (TB), ada 5 buah terjemahan alkitab yaitu:

Untuk membaca Alkitab hanya dalam 1 bahasa terjemahan maka disarankan untuk mengklik salah satu bahasa terjemahan diatas karena lebih cepat loading hanya 1 Alkitab dan meringankan beban Internet anda, jika anda mau membaca beberapa bahasa terjemahan Alkitab sekaligus maka silahkan memakai menu dibawah ini.
Cari isi web dengan Google
(Search by Google)
Cari ayat ayat dalam Alkitab
(Search verses by keywords)
Alkitab (Bible)
Pilih Buku Pasal : Ayat
Choose Book Chapter : Verse
:
1 Tawarikh / 1 Chronicles / 역대상
123456
- 7 -
891011121314151617181920212223242526272829
Terjemahan Baru 1974
Bahasa Indonesia Sehari Hari 1985

[아가페 쉬운 성경 1994]
Versi Mudah Dibaca 2006

[English Amplified 2015]
7:1-40 = Suku-suku selebihnya
(Yos 21:1-42)
(1) Anak-anak Isakhar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, empat orang.
(1) Isakhar mempunyai 4 anak laki-laki: Tola, Pua, Yasub dan Simron.
(1) [Keturunan Isakhar] Isakhar mempunyai empat anak. Namanya Tola, Pua, Yasub, dan Simron.
(2) Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang.
(2) Tola mempunyai 6 anak laki-laki: Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel. Mereka adalah kepala keluarga dalam kaum Tola dan terkenal sebagai prajurit-prajurit perkasa. Pada masa Raja Daud, keturunan mereka berjumlah 22.600 orang.
(2) Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel. Merekalah kepala keluarga yang gagah perkasa berikut keturunannya hingga zamannya Daud berjumlah 22.600 orang.
(3) Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala.
(3) Uzi mempunyai seorang anak laki-laki bernama Yizrahya. Yizrahya dan keempat anaknya yang laki-laki, yaitu Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia adalah kepala-kepala.
(3) Anak Uzi ialah Yizrahya dan keturunan Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel, dan Yisia, semuanya 5 orang yang menjadi pemimpin.
(4) Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak.
(4) Istri-istri dan anak-anak mereka begitu banyak sehingga keturunan mereka dapat menyediakan 36.000 orang laki-laki untuk dinas tentara.
(4) Menurut daftar keluarga, mereka mempunyai 36.000 tentara yang siap tempur. Mereka mempunyai banyak anak karena mereka mempunyai banyak istri.
(5) Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu orang yang terdaftar dalam silsilah.
(5) Menurut daftar resmi, dari semua keluarga di dalam suku Isakhar terdapat 87.000 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara.
(5) Daftar keluarga menunjukkan ada 87.000 tentara yang gagah dalam suku Isakhar.
(6) Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang.
(6) Benyamin mempunyai tiga anak laki-laki: Bela, Bekher dan Yediael.
(6) [Keturunan Benyamin] Anak-anak Benyamin ada tiga orang, yaitu: Bela, Bekher, dan Yediael.
(7) Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang.
(7) Bela mempunyai lima anak laki-laki: Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri. Mereka adalah kepala keluarga dalam kaum mereka dan terkenal sebagai prajurit-prajurit perkasa. Dalam daftar keturunan mereka tercatat 22.034 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara.
(7) Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, semua 5 orang. Mereka ialah pemimpin keluarga. Daftar keluarga menunjukkan mereka mempunyai 22.034 tentara.
(8) Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher.
(8) Bekher mempunyai 9 anak laki-laki: Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet.
(8) Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet.
(9) Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang.
(9) Mereka adalah kepala keluarga dalam kaum mereka. Menurut daftar resmi, dari semua keluarga di dalam keturunan mereka terdapat 20.200 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara.
(9) Daftar keluarga menunjukkan mereka ialah pemimpin keluarganya dan mereka mempunyai 22.200 tentara.
(10) Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar.
(10) Yediael mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bilhan. Bilhan mempunyai 7 anak laki-laki: Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar.
(10) Anak Yediael ialah Bilhan. Anak-anak Bilhan adalah Yeusy, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis, dan Ahisahar.
(11) Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup berperang ada tujuh belas ribu dua ratus.
(11) Mereka adalah kepala keluarga dalam kaum mereka dan terkenal sebagai prajurit-prajurit perkasa. Dalam daftar keturunan mereka tercatat 17.200 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara.
(11) Semua anak Yediael ialah pemimpin keluarga mereka. Mereka mempunyai 17.200 tentara, yang telah siap berperang.
(12) Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan Aher.
(12) Supim dan Hupim adalah keturunan Ir. Husim adalah anak dari Dan.
(12) Orang Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah anak Aher.
(13) Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha.
(13) Naftali mempunyai 4 anak laki-laki: Yahziel, Guni, Yezer dan Salum. Mereka adalah cucu Bilha.
(13) [Keturunan Naftali] Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer, dan Salum. Merekalah keturunan Bilha.
(14) Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead.
(14) Manasye dengan selirnya, seorang wanita Aram, mempunyai dua anak laki-laki: Asriel dan Makhir. Anak Makhir ialah Gilead.
(14) [Keturunan Manasye] Inilah keturunan Manasye: Gundik Manasye yaitu perempuan Aram melahirkan Asriel. Gundik itu juga melahirkan Makhir ayah Gilead.
(15) Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim; nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak yang kedua ialah Zelafead. Zelafead hanya mempunyai anak-anak perempuan.
(15) Makhir mencarikan istri untuk Hupim dan Supim. Nama istri Makhir adalah Maakha. Anak Makhir yang kedua adalah Zelafead. Zelafead tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan.
(15) Makhir mengambil seorang istri dari antara orang Hupim dan Supim. Saudara perempuan Makhir bernama Maakha. Nama anak lainnya ialah Zelafead yang hanya mempunyai anak-anak perempuan.
(16) Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem.
(16) Maakha istri Makhir melahirkan dua anak laki-laki yang dinamakan Peres dan Seres; Peres mempunyai dua anak laki-laki bernama Ulam dan Rekem.
(16) Maakha istri Makhir melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Peres. Peres mempunyai seorang saudara yang bernama Seres. Anak Seres ialah Ulam dan Rekem.
(17) Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makhir bin Manasye.
(17) Ulam mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bedan. Itulah keturunan Gilead anak Makhir, cucu Manasye.
(17) Anak Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead anak Makhir. Makhir ialah anak Manasye.
(18) Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Isyhod, Abiezer dan Mahla.
(18) Saudara perempuan Gilead yang bernama Molekhet mempunyai tiga anak laki-laki: Isyhod, Abiezer dan Mahla.
(18) Saudara perempuan Makhir bernama Molekhet melahirkan Isyhod, Abiezer, dan Mahla.
(19) Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekhem, Likhi dan Aniam.
(19) Semida mempunyai 4 anak laki-laki: Ahyan, Sekhem, Likhi dan Aniam.
(19) Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekhem, Likhi, dan Aniam.
(20) Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat,
(20) Efraim mempunyai tiga anak: Sutelah, Ezer dan Elad. Garis keturunan Efraim melalui Sutelah ialah Bered, Tahat, Elada, Tahat, Zabad, Sutelah. Ezer dan Elad dibunuh ketika hendak mencuri ternak penduduk asli negeri Gad.
(20) [Keturunan Efraim] Inilah keturunan Efraim. Anak Efraim ialah Sutelah. Anak Sutelah ialah Bered. Bered ayah Tahat, Tahat ayah Elada, dan anak Elada ialah Tahat.
(21) dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu.
(21) (7:20)
(21) Anak Tahat ialah Zabad, anak Zabad ialah Sutelah, yang lainnya ialah Ezer dan Elad. Orang Gat yang lahir dan besar di negeri itu membunuh Ezer dan Elead karena kedua orang itu mencuri ternak milik orang Gat.
(22) Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia.
(22) Ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya sehingga saudara-saudaranya datang menghibur dia.
(22) Efraim, ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya sehingga sanak keluarganya datang memberikan penghiburan kepadanya.
(23) Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.
(23) Kemudian Efraim bersetubuh lagi dengan istrinya, lalu wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Efraim menamakan anaknya itu Beria, karena musibah yang telah mereka alami itu.
(23) Kemudian Efraim mengadakan hubungan suami istri bersama istrinya lalu istrinya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Beria, karena sesuatu yang buruk telah terjadi dalam keluarganya.
(24) Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-Horon-Hulu serta Uzen-Seera.
(24) Efraim mempunyai anak perempuan yang bernama Seera. Dialah yang mendirikan kota-kota Bet-Horon Bawah dan Bet-Horon Atas, serta kota Uza dan Seera.
(24) Anak perempuan Efraim ialah Seera yang mendirikan bagian atas Bet-Horon, bagian bawah Bet-Horon, dan Uzen-Seera.
(25) Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan,
(25) Ada lagi seorang anak laki-laki Efraim, namanya Refah. Inilah garis keturunan Refah: Resef, Telah, Tahan,
(25) Refah ialah anak Efraim. Resef anak Refah. Telah anak Resef, sedangkan Tahan anak Telah.
(26) dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama,
(26) Ladan, Amihud, Elisama,
(26) Ladan anak Tahan, dan Amihud anak Ladan, Elisama anak Amihud.
(27) dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua.
(27) Nun, Yosua.
(27) Nun anak Elisama yah dan Yosua anak Nun.
(28) Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya,
(28) Wilayah yang diberikan untuk menjadi tempat tinggal mereka adalah dari Betel sampai sejauh Naaran di sebelah timur, dan Gezer di sebelah barat serta desa-desa di sekitar kota-kota itu. Dalam wilayah itu termasuk juga kota Sikhem dan Aya, serta desa-desa di sekelilingnya.
(28) Inilah kota-kota dan daerah-daerah tempat tinggal keturunan Efraim: Betel serta desa-desa sekelilingnya, ke arah timur Naaran, ke arah barat Gezer serta desa-desanya, lalu Sikhem dan desa-desanya sepanjang jalan Aya dan desa-desanya.
(29) dan pada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam.
(29) Keturunan Manasye menguasai kota Bet-Sean, Taanakh, Megido, Dor dan desa-desa di sekelilingnya. Itulah semua daerah tempat tinggal keturunan Yusuf anak Yakub.
(29) Dan sepanjang perbatasan tanah Manasye ialah kota Bet-Sean, Taanakh, Megido, Dor dengan semua desa-desanya. Di tempat itulah berdiam keturunan Yusuf. Yusuf ialah anak Israel.
(30) Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka.
(30) Berikut ini adalah keturunan Asyer. Ia mempunyai 4 anak laki-laki: Yimna, Yiswa, Yiswi, Beria dan satu anak perempuan, bernama Serah.
(30) [Keturunan Asyer] Anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka.
(31) Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa Birzait.
(31) Beria mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Heber dan Malkiel pendiri kota Birzait.
(31) Anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Malkiel ayah Birzait.
(32) Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka.
(32) Heber mempunyai tiga anak laki-laki: Yaflet, Somer, Hotam, dan seorang anak perempuan, bernama Sua.
(32) Heber ayah Yaflet, Somer, Hotam, dan Sua, saudara perempuan mereka.
(33) Anak-anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet.
(33) Yaflet juga mempunyai 3 anak laki-laki: Pasakh, Bimhab dan Asywat.
(33) Anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab, dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet.
(34) Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram.
(34) Somer saudara Yaflet mempunyai 4 anak laki-laki: Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram.
(34) Anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram.
(35) Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal.
(35) Hotam, saudara Yaflet yang seorang lagi, mempunyai 4 anak laki-laki: Zofah, Yimna, Seles dan Amal.
(35) Anak Helem, saudara laki-laki Semer ialah Zofah, Yimna, Seles, dan Amal.
(36) Anak-anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri dan Yimra,
(36) Keturunan Sofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri, Yimra,
(36) Anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri, Yimra,
(37) Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera.
(37) Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera.
(37) Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera.
(38) Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara.
(38) Keturunan Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara.
(38) Anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara.
(39) Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Rizya.
(39) Keturunan Ula ialah Arah, Haniel dan Rizya.
(39) Anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Rizya.
(40) Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada dua puluh enam ribu orang.
(40) Itulah keturunan Asyer. Mereka semuanya kepala keluarga dan terkenal sebagai pahlawan-pahlawan yang perkasa dan pemimpin-pemimpin yang besar. Dalam daftar keturunan Asyer tercatat 26.000 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara.
(40) Mereka itu semuanya keturunan Asyer, pemimpin keluarga, tentara, dan pemimpin besar. Sejarah keluarga mereka menunjukkan 26.000 tentara yang telah siap perang.
1 Tawarikh / 1 Chronicles / 역대상
123456
- 7 -
891011121314151617181920212223242526272829